ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR


Zveza prijateljev mladine Maribor je samostojna, prostovoljna, nevladna, neprofitna in humanitarna zveza društev, v katero je vključenih pet Društev prijateljev mladine z območja Mestne občine Maribor in primestnih občin. Deluje od leta 1953 in je članica ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, ene največjih organizacij civilne družbe v Sloveniji. 

 

Otrokom in mladostnikom ponuja ustvarjalne, zabavne in poučne prostočasne dejavnosti med počitnicami in šolskim letom. Deluje na področju varstva otrokovih pravic, ekologije, raziskovalne dejavnosti, svetovanja in informiranja. Mreži programe v šolah in organizira mestne prireditve namenjene otrokom. Programi se izvajajo v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru, v soseskah, v mobilnem centru Leteči avtobus. V lastnih počitniških domovih v Poreču in na Pohorju organizira letne in zimske tabore, šole v naravi, seminarje, mednarodne izmenjave. 

ZPM Maribor se odziva na aktualna družbena vprašanja in prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Naš temeljni cilj je skrb za otroke in mladostnike, za družine v katerih živijo, za dvig kakovosti življenja, za zaščito njihovih pravic. Vzgaja k strpnosti, solidarnosti in neguje pomen socialnih stikov in človeških vrednot. 

Programi, katerih uporabniki so mladostniki:

- ustvarjalne delavnice,

- počitniški programi, letovanja,

- programi s področja varstva okolja,

- prostovoljsko delo (ZPM Maribor je članica lokalne mreže »prostovoljstvo v Mariboru« in nacionalne mreže »prostovoljstvo.org«, pri Slovenski filantropiji ima status »mladim prijazne organizacije«),

- Mladi za napredek Maribora – raziskovalno delo mladih,

- Omogočimo sanje – tabori za nadarjene mladostnike,

- Otroški parlament®,

- Leteči avtobus – mobilni mladinski center, 

- TOM telefon® – telefon za otroke in mladostnike,

- prireditve. 

 

POČITNIŠKI PROGRAMI »POČITNICE S PRIJATELJI«

 

Pri ZPM Maribor se zavedamo, da aktivno preživljanje prostega časa bistveno pripomore k dvigu kakovosti življenja, kar še posebej velja za otroke in mladino. Prav zato tudi skrbimo, da so naše počitniške vsebine pestre in predvsem kakovostne. Program Počitnice s prijatelji je naš najobsežnejši program, v katerega je vsako leto vključenih največ prostovoljcev in zunanjih sodelavcev (okoli 220), ki s svojim znanjem in dobro voljo ustvarjajo pogoje za ustvarjanje, igro, rekreacijo in sprostitev otrok in mladine (vsako leto okoli 5.000 udeležencev). Program izvajamo med 25. junijem in 31. avgustom, v treh centrih: v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor (DUM), na Domu Miloša Zidanška na Pohorju (DMZ Pohorje) in v Vzgojno-izobraževalnem rekreacijskem centru v Poreču (VIRC Poreč).

Počitnice s prijatelji v DUM-u:

Program zajema ustvarjalne delavnice v DUM-u vsak delovni dan in ob določenih terminih športno-gibalne vsebine ob Letečem avtobusu na neformalnih zbirališčih mladih. Posebej mladostnikom je namenjena še Poletna šola fotografije in Dogodek v skejt parku (risanje grafitov in tekmovanje v skejtanju). Poleg tega vsak delovni dan otroke in mladostnike peljemo na kratke tematske izlete v lokalnem okolju, ob sredah pa na priljubljene celodnevne izlete po vsej Sloveniji in sosednji Avstriji ali Hrvaški. Vsaj eden od sredinih izletov je namenjen izključno mladostnikom. Poletne počitniške dejavnosti zaključimo z dvema prireditvama – Maribor moje mesto in Neresna olimpijada.

Počitnice s prijatelji na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč:

V naših centrih in v programih, ki jih organiziramo sami, vsako leto letuje skupaj približno 1500 otrok in mladostnikov, od tega 100 na DMZ Pohorje (2 izmeni) in 1400 v VIRC Poreč (6 izmen). Za mladostnike je določen poseben termin, t.i. srednješolska izmena, kjer se izvajajo tudi preventivni programi, ki so namenjeni neformalnemu izobraževanju mladostnikov (predavanja, delavnice, debatna srečanja, "mladinski parlament"). V obeh centrih letujejo tudi otroci in mladostniki v okviru humanitarnih akcij "Pomežik soncu" in "letovanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami - FIHO", ki jih izvajamo pod okriljem ZPMS.

Počitnice s prijatelji v Marburgu:

Za mladostnike v času poletnih počitnic organiziramo še program "Marburg", ki je namenjen spoznanju kulturnih, socialnih in jezikovnih posebnosti drugih držav, navezovanju stikov z vrstniki iz drugega okolja, nadgradnji znanja nemškega jezika in utrjevanju prijateljskega sodelovanja dveh mest v sodelovanje s partnersko organizacijo Jugendförderung Marburg, društvom Freundeskreis Marburg – Maribor in mestom Marburg. V program vsako leto vključimo še ogled drugih pomembnejših evropskih mest.

 

SODELOVANJE ZPM MARIBOR S ŠOLAMI

Pri ZPM Maribor tesno sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami, s katerimi imamo utečen sistem komuniciranja preko kontaktnih oseb na šolah, pri posameznih programih pa tudi preko mentorjev, ki jih redno usposabljamo za delo z otroki in mladostniki. S šolami sodelujemo na mnogih področjih našega delovanja. Izpostavljamo predvsem letovanja, prostovoljsko delo, Bralno značko, projekt Mladi za napredek Maribora, Otroški parlament in informiranje.

 

Letovanja:

Sodelujemo s socialnimi službami na šolah, ki predlagajo otroke in mladostnike za letovanja v naših počitniških domovih v Poreču in na Pohorju ter zbirajo prijave. Prav tako šole organizirajo tabore, šole v naravi in naravoslovne dneve v obeh naših domovih.

Prostovoljsko delo:

Vsako leto je v naše programe vključenih okoli 250 prostovoljcev, prostovoljsko delo pa zadnji dve leti predstavljamo organizirano v okviru mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«, tako na srednjih šolah kot na fakultetah. Večina jih sodeluje v programih letovanj, okoli 15 v programih v Domu ustvarjalnosti mladih in 20 v programu TOM telefon – telefon za otroke in mladostnike.

Bralna značka:

V okviru programa Bralna značka, ki ima najdaljšo tradicijo sodelovanja z osnovnimi šolami, sodelujemo z mentorji na šolah, ki so otrokom in mladostnikom v pomoč pri izbiri kvalitetnih literarnih del in opravijo pogovore o knjigah.

 

Mladi za napredek Maribora:

V projektu Mladi za napredek Maribora sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami preko mentorjev raziskovalnih nalog ter s fakultetami preko profesorjev, ki po posameznih področjih ocenijo raziskovalne naloge mladih raziskovalcev.

Otroški parlament:

Prav tako koordiniramo delovanje mentorjev otroških parlamentov, ki na svojih šolah spodbujajo družbeno participacijo mladih ter pripravljajo debatne krožke, kjer mladostniki razpravljajo o aktualnih temah.

Informiranje:

S šolami redno sodelujemo tudi pri informiranju otrok in mladostnikov o možnostih kvalitetnega preživljanja njihovega prostega časa, preko tiskanih in elektronskih medijev.

 


ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

Razlagova 16

2000 Maribor

Slovenija

 

 

Tel: 02 229 69 10

 

E-pošta: zpm@zpm-mb.si

 

Splet: http://zpm-mb.si/

Facebook: https://www.facebook.com/ZPMMaribor/

Twitter: https://twitter.com/ZpmMaribor

 

Spletne strani

 

WWW

FACEBOOK

TWITTER