New Generation Skills

Kompetence novih generacij – potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podravju/ Podonavju

logotikarina.jpg

O PROJEKTU

Osrednji namen projekta je na lokalni/regionalni ravni ustvariti spodbudno okolje za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idej in  oblikovanja inovativnih produktov. Slednje terja povezanost vseh deležnikov in spremembo miselnosti ter izboljšanje kompetenc relevantnih akterjev: mladih, gospodarstva, izobraževalcev, podpornih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih javnih organizacij odgovornih za pripravo in odločanje o politikah in programih spodbujanja inovativnosti, podjetništva, socialnega podjetništva in zaposlovanja mladih.

S projektom želimo nadgraditi obstoječe mehanizme sodelovanja akterjev štiri-spiralne mreže (quadruple-helix: javna uprava, izobraževalci & podporne organizacije, gospodarstvo, uporabniki/sektor SE/skupnost) z namenom oblikovanja celovitega in povezanega podpornega ekosistema, ki bo spodbujal družbeno inoviranje, podjetništvo in socialno podjetništvo ter zaposlovanje mladih.

Projekt presega  obstoječe posamične podporne programe s prepletanjem spodbujanja družbenega inoviranja, podjetništva in socialnega podjetništva z namenom premostiti vrzeli med izobraževanjem ter potrebami lokalnega/regionalnega trga dela in skupnosti. S pomočjo organskega skupnostnega modela učenja, bo ta nov podporni ekosistem dosegel motivirane mlade in jih opremil z ustreznimi kompetencami za reševanje lokalnih izzivov, generiranje novih družbeno inovativnih idej in posledično razvoj tržnih produktov za vstop na samostojno, varno in odgovorno pot podjetništva in socialnega podjetništva, ki predstavlja potencial za ustvarjanje novih delovnih mest in trajnosten  razvoj lokalnega okolja.

KLJUČNI CILJI PROJEKTA

1. Izboljšan okvir družbenega inoviranja

S projektom želimo izboljšati sposobnost ključnih akterjev - lokalnih skupnosti, za sprejemanje vloge povezovalca in promotorja družbenega inoviranja, podjetništva in socialnega podjetništva, tako v lokalnem kot transnacionalnem kontekstu. S pomočjo izboljšanja kompetenc bodo lahko lokalne skupnosti bolje in učinkoviteje:

  • Povezovale in usmerjale lokalne/regionalne akterje na področju (družbenega) inoviranja ter podjetništva in socialnega podjetništva (izobraževalci, gospodarstvo, javna uprava, podporne organizacije).

  • Integrirale družbeno inovativne rešitve v svoje delo (družbene inovacije/ inovacije za izboljšanje storitev v javnem sektorju).

2. Vzpostavitev lokalnega/regionalnega Družbeno Inovacijskega Laboratorija

Vzpostaviti trajen spodbuden družbeno-inovacijski ekosistem, ki temelji na zavzetem sodelovanju vseh akterjev štiri-spiralne (quadruple-helix)mreže in zagotavlja okolje, ki mladim talentom omogoča razvoj inovativnih idej,  podjetniških podjemov in delovna mesta v lokalnem okolju.

Ključni gradniki družbeno-inovacijskega sistema za mlade, ki ga vzpostavljamo so:

  • podjetniško znanje in kompetence

  • coaching

  • povezovanje in mentorstvo za prehod od idej k podjetniškim podjemom

  • skupnostni prostori

3. Izgrajevanje podjetniških kompetenc mladih

Razvoj in testiranje celovitega programa usposabljanja (DynamicLearningProgramme), ki bo mladim omogočal celovito podporo (učenje, coaching, mentorstvo, mreženje, prostori) pri razvoju, rasti in realizaciji podjetniških podjemov. Vsebine bodo grajene modularno in bodo mladim talentom omogočale pridobivanje kompetenc glede na njihovo predznanje, potrebe in interese. Program bo vključeval vrsto sodobnih pristopov (gamification, design thinking, peer-learning, self-management, itd) in bo istočasno zagotavljal možnost razvojnega soustvarjanja, sodela in druženja v t.i. skupnostnih prostorih.